Køge Amatørscene

Besøg os på FaceBook:

Vedtægter

Vedtægter for Køge Amatørscene

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Stk 1:
Foreningens navn er Køge Amatørscene.
Stk 2:
Den er stiftet d. 24. februar 1939, og er medlem af DATS – Landsforening for Dramatisk Virksomhed
Stk 3:
Scenen er hjemmehørende i Køge Kommune.

§ 2: FORMÅL
Foreningens formål er at fremme interessen for dramatiske værker, bl.a. ved opførelse af et antal af disse i den for foreningens højst opnåelige kvalitet, samt at fremme interessen for dramatisk aktivitet i almindelighed.

§ 3: MEDLEMSFORHOLD
Stk 1:
Som medlem kan optages alle, der aktivt vil virke for scenens formål.

Stk. 2:
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen kan, af bestyrelsen, ekskluderes af foreningen.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 3:
Medlemmer under 16 år er ikke stemmeberettigede ved generalforsamling.
Stk. 4:
Medlemmer er berettigede til gratis at overvære åbne forestillinger opført af Køge Amatørscene på Køge Scenen.

§ 4: REGNSKABET
Stk. 1:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren indfører alle foreningens indtægter og udgifter i regnskabet. Der skal foreligge bilag for alle ind- og udbetalinger. Kontingentet opkræves helårligt for en sæson, som går fra september til august.
Formanden og kassereren har fuldmagt til foreningens bankkonti hver for sig.

Stk. 2:
Bestyrelsen kan give prokura til et medlem for beløb op til kr. 5000,- til varetagelse af foreningens almindelige drift. Hertil udstedes et købekort til en separat konto.

§ 5: GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1:
Scenens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 2:
Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning og regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand og kasserer (formand lige år kasserer ulige år)
7. Godkendelse af BJU – repræsentant (kun lige år) (skal være indstillet af BJU- lederne)
8. Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2. år)
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Vælges for 1. år)
10. Valg af 2 bilagskontrollanter (Vælges for 1. år)
11. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter (Vælges for 1. år)
12. Eventuelt.

Stk. 3:
Personvalg forgår ved almindeligt flertal. (Dog kan der hvis blot én tilstedeværende kræver det, stemmes skriftligt)
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. (Ved skriftlig fuldmagt givet til en fremmødt person, kan dennes stemmes medregnes).
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 3 dage før mødets afholdelse.
Valgbart er ethvert medlem, der er 16 år eller derover, samt medlemmer, der skriftligt har tilkendegivet, at de modtager valg.
Stk. 4:
Skulle et medlem af bestyrelsen træde ud før tid, vil vedkommende der overtager posten frem til næstkommende valg, kun overtage posten for den resterende periode, således at valgperioderne stadig forbliver synkroniseret i bestyrelsen.
Stk. 5:
Regnskab kan rekvireres hos kassereren ligeledes 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen, et flertal på generalforsamlingen eller mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel og senest 14 dage efter begæringens indgivelse.

§ 6: BESTYRELSEN
Stk. 1:
Scenen ledes af 1 formand, 1 kasserer, 1 BJU-repræsentant samt 2-4 bestyrelses-medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, og en sekretær.
Sekretæren fører referat af alle bestyrelsesmøder, som godkendes og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer ved næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet gemmes på teatret og alle medlemmer kan modtage en kopi, hvis de anmoder derom.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 5 dages varsel og afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen foreslår det, og der føres referat over forhandlingerne. I øvrigt tager bestyrelsen bestemmelse til, hvad der skal ske indenfor foreningen, og den træffer alle dispositioner indadtil og udadtil med de undtagelser, lovene indeholder.
Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder er kun beslutningsdygtige når mindst 4 medlemmer er mødt.
Stk. 2:
Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte udvalg (koordinatorer) til udførelse af bestemte hverv. Alle udvalgsbeslutninger skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7. HÆFTELSE
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8: REPERTOIRE
Ansvaret for valg af repertoire varetages af bestyrelsen i samråd med instruktørerne og skal så vidt muligt været drøftet på et medlems/repertoiremøde som afholdes 2 gange om året.
Ved opførelsen af dramatiske værker påhviler det instruktøren at sammensætte rollelisten samt at udpege andre deltagere i produktionen. Dette foreligges bestyrelsen til godkendelse.

§ 9: BJU
Det pålægger bestyrelsen at indhente børneattest på alle som arbejder med BJU holdene, samt den samlede bestyrelse.
BJU lederne skal hvert lige år udpege 1 person (over 16 år) som skal repræsentere afdelingen, vedkommende skal herefter godkendes af generalforsamlingen.

§ 10: VEDTÆGTSÆNDRING OG OPLØSNING.
Stk. 1:
Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamling og kræver 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.
Stk. 2:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når det er vedtaget med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 3:
Såfremt foreningen opløses, er bestyrelsen berettiget til at realisere materiale til dækning af eventuelle kautions forpligtelser, hvorefter resten af foreningens formue overdrages til ungdomsarbejdet i Køge Kommune.

§ 11
Lovsamlingen i sin nuværende form er godkendt og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d 10. maj 2019 og revideret på generalforsamlingen d 6. august 2021.