Generalforsamling den 18 marts 2022.

 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Merete bliver valgt.

Referent: Dennis bliver valgt.

 1. Valg af 2 stemmetællere

Peter og Lisette.

 1. Formandens beretning.

Velkommen til Køge amatørscenes generalforsamling der nu. Afholdes normalt – som vedtægterne anfører – inden udgangen af marts måned.

Tidshorisonten mellem de 2 generalforsamlinger 2021 og i dag er 7 måneder. Sidste generalforsamling var 6. august 2021.

Hvordan ser det ud med medlemstallet siden sidste GF?

Den sidste optælling viser. Voksne: 35 Børn: 10 Junior/Ungdom: 17

Vi har haft en god tilgang af børn og juniorer, det er jo dejlig at vores fremtid ser lys ud for holdene. Bare voksenholdet vil vokse i samme tempo. Vi mangler jo scene bygger, barfolk, ja alle voksne der vil bestride posterne.

DATS har fremsendt ansøgningsskemaer/information om tabte indtægter ved aflyste forestillinger. Det har vi ikke kunnet benytte os af, idet vi ikke har haft nogen aflyste forestillinger. De er bare blevet udsat.

—————————————2022——————————————-

Samlet: 62. Vi kan måle en stærk nedgang i antallet. Det kan skyldes vi er flere om udbud af fritidsaktiviteter. Man kunne fristes til at nævne Corona, men det kan vi først måle ved kontingentindbetalingerne i kommende sæson.

Hvad er der så sket i foreningen siden sidste 2021?

Den 10. sept. havde vi indskrivning af nye medlemmer på børne og juniorholdet. Her var Corona en forhindring for fremmøde af nye.

Sidst på året lykkedes det at afholde forestillinger med børneholdet samt junior/ungdom. Det var pragtfuldt at se forældrene træde til i rollerne som medhjælp. Det var faktisk grunden til at stykkerne kunne opføres. Endnu engang stor tak til forældrene.

Børnenes juleafslutning blev aflyst, idet det ikke var forsvarligt at afholde arrangementet grundet Corona.

Medlemsmødet i december blev ligeledes aflyst.

Efter generalforsamlingen i dag vil der blive afholdt repertoiremøde, det har længe været savnet.

Vi har arbejdet længe på en ny hjemmeside. Vi er nu så langt fremme. At siden nu er aktiv. Den bliver løbende opgraderet med nye tiltag i talende stund er ved at være færdig.

Januar 2022 var vi igen lukket ned. Først med børn og ungdom, derefter al aktivitet. Perioden var dog begrænset til 17. januar

Det lykkedes dog til sidst at afvikle børn og ungdom i foråret.

Under hele Corona forløbet har vi kikket efter en form for kompensation. Vi har haft tab på et par forestillingen, hvilket tydeligt ses på vores økonomi. Alle kompensationsordninger – herunder også DATS, var målrettet merudgifter i forbindelse med udendørs arrangementer. Dem har vi jo ikke haft nogen af.

Februar kom det glade budskab… VÆK MED MUNDBIND

Voksen holdet ændrede spilledatoerne mok engang, men nu er det ganske vist at premieren er nært forestående. Bestyrelsen har bestræbt sig på at holde møder hele vejen igennem pandemien, hver mandag en gang om måneden ,mødtes vi for at ”stikke fingeren i jorden”.

Vi har for første gang haft brug for vores ansvarsforsikring idet vi havde et lille uheld

I den forløbne tid er der tilgået medlemmerne løbende information f.s.a. Corona situationen, hvad sker lige nu i foreningen og meget andet. Talmæssigt er der udsendt ca. 20 eksemplarer af NYT FRA FORMANDEN tilbage fra Corona start. Brevene viste at der stadig var liv i den gamle forening. Information er en vigtig ting.

Jeg syntes vi er kommet ud af Corona pandemien uden de store problemer. Det skyldes i høj grad medlemmernes opbakning til de tiltag det blev præsenteret.

Mogens Høhling (Formand)

Formandens beretning godkendt.

 1. Regnskab

Kontingentet er lavere, da vi kun har opkrævet halvt kontingent.

Spørgsmål til kassereren.

Der spørges ind til hvorfor at bankgebyret er så højt.

Dette skyldes generelle gebyrer, samt negative renter.

Der blev skiftet bank, grundet at det kostede gebyr, for at veksle mønter.

Der var et spørgsmål vedrørende avisudgiften.

Der blev diskuteret om, at det var nødvendigt.


Generalforsamlingen godkender regnskabet.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen besluttede at der kun skulle betales halv kontingent

I den gamle sæson.

Bestyrelsens forslag er at fortsætte kontingentets niveau.

Det vedtages at kontingent niveauet beholdes på samme niveau, i den nye sæson, som den var før coronaen.

Enkeltmedlemmer kr. 500,- om året.

Familiemedlemmer kr. 800,- om året.

Barn                                  400,- om året.

 1. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

 

 1. Valg af formand – Mogens modtager ikke genvalg.


Lilli Arved bliver valgt enstemmigt ind.

 1. Godkendelse af BJU – repræsentant – Lone

Thomas ønsker ikke at fortsætte.
Lone bliver derfor godkendt af forsamlingen

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Merete og Dennis.

Merete og Dennis bliver valgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – Hother modtager genvalg

Hother og Tommy Colding, bliver valgt.

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter –

Tove og Lisette bliver valgt ind.

 1. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter –

           Birthe Torm blev valgt.

 1. Eventuelt

Foreningen takkede Mogens for hans tid.

Der blev forespurgt om foreningen, har en strategi, med hensyn til at hverve nye medlemmer.

Der er nogle ting, at man først kan tage aktion, efter der har været kontingentbetaling.

Den kommende bestyrelse, blev opfordret til at lave en strategi, for hvordan man kan få nye medlemmer.

 

Vi får mange nye medlemmer, mest som børn og unge, og når de forlader teatret, forlader forældrene også.

Bestyrelsen blev opfordret til, at hvordan man kan få fat i de gamle medlemmer.

Der var en forespørgsel, om at man skulle afskaffe billettelefonen, dette syntes generalforsamlingen ikke.

Thomas blev valgt til æresmedlem.

 

Generalforsamlingen er hævet, og der takkes for god ro og orden og et godt fremmøde.  

Referent: Dennis.