Køge Amatørscene Rotating Header Image

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Køge Amatørscene. Den er stiftet d. 24. februar 1939 under navnet Køge Dramatiske Forening. Dens hjemsted er Køge.

§ 2
Foreningens formål er at fremme interessen for dramatiske værker, bl.a. ved opførelse af et antal af disse i den for foreningens højst opnåelige kvalitet, samt at fremme interessen for dramatisk aktivitet i almindelighed.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle, som kan gå ind for foreningens formål og i øvrigt underkaster sig dens vedtægter. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. Dette skal ske pr. anbefalet brev, og eksklusionen træder i kraft fra afsendelsesdatoen. En sådan eksklusion kan af medlemmet appelleres til generalforsamlingen. Forkastes eksklusionen, optages medlemmet på ny i foreningen, men har i intet tilfælde krav på erstatning. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 3a
Børnemedlemmer under 18 år er ikke stemmeberettigede ved generalforsamling.

§ 3b
Medlemmer er berettigede til gratis at overvære åbne forestillinger opført af Køge Amatørscene på Køge Scenen.

§ 4
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen

§ 5
Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. En af bestyrelsesposterne beklædes af en repræsentant udpeget af lederne for børne-, junior-, og ungdomsafdelingen; og godkendes af generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted. Ved optagelse af lån til investeringer i teateret, materiale samt teaterets drift, kautionerer foreningens bestyrelse solidarisk.

§ 6
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen foreslår det, og der føres protokol over forhandlingerne. I øvrigt tager bestyrelsen bestemmelse til, hvad der skal ske indenfor foreningen, og den træffer alle dispositioner indadtil og udadtil med de undtagelser, lovene indeholder.
Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder er kun beslutningsdygtige når mindst 4 medlemmer er mødt.

§ 7
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren indfører alle foreningens indtægter og udgifter i regnskabet. Der skal foreligge bilag for alle ind- og udbetalinger. Kontingentet opkræves pr. giro. Formanden og kassereren har fuldmagt til foreningens bankkonti hver for sig.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest ultimo marts måned og indkaldes med minimum 14 dages varsel. Dagsordnen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen. Regnskab kan rekvireres hos kassereren ligeledes 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forhandlingerne føres til protokol. De første 12 punkter på dagsordenen skal være:

1. Valg af dirigent
1a. Valg af 2 stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelle forslag
6. Valg af formand eller kasserer (formand i lige år kasserer i ulige år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Godkendelse af BJU- repræsentant.
9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af 2 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, må skriftlig indsendes til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal. Forslag til vedtægts ændringer skal ikke for en ny generalforsamling, hvis de vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen i modsætning til forslag om opløsning af foreningen, der skal for en ny generalforsamling, der skal holdes mindst 3 uger og senest 5 uger efter den første. På denne generalforsamling betragtes forslaget som endelig vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan med normalt varsel indkaldes, når formanden etter et flertal af bestyrelsen foreslår det, eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig indsender begæring derom til formanden, og bilægger de forslag de ønsker behandlet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter. Underskriveren har mødepligt til denne ønskede generalforsamling. Efterkommes dette ikke, hæver formanden straks mødet, og eventuelle forslag må fremlægges på ny, med lovlig varsel.

§ 10
Ved opførelsen af dramatiske værker påhviler det instruktøren at sammensætte rollelisten samt at udpege andre deltagere i produktionen. Dette forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 11
Såfremt foreningen opløses, er bestyrelsen berettiget til at realisere materiale til dækning af eventuelle kautions forpligtelser, hvorefter resten af foreningens formue overdrages til ungdomsarbejdet i Køge Kommune.

§ 12
Lovsamlingen i sin nuværende form er godkendt og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d.1. april 2016.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/2/d/5/koegescenen.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405