Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde 24 september 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 24 /9 2016
Fremmødte: Thomas, Anders, Hother og Dennis Afbud: Pia
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1 Meddelelser Pgr. Af brandtilsynet skal alle døre og vinduer være lukket inden lokalet forlades. Der skal købes noget, 5 l flamol k til at imprægnere tæppet iflg. Brandtilsynet. Hother

2 Godkendelse af Referat Referatet godkendt.

3 Opfølgning på aftaler Hastrupskolen øver hver tirsdag, mellem 13.30 og 15. Har fået udleveret nøgle og alarmkoder. Aftalen er at 14 dage før forestillingen, må de ikke bruge salen. Er forstående og følger aftaler. Kenneth har fået dvd’er på festen. Anders vil stå for filmaften og medlemsmøde hvor festen vil blive vist. Folderen er revideret og kommet i en ny udformning i plastik. Og der er kommet en ny folder til stolesponsorer. Det er besluttet at vi ikke vil lave medlemskort.

4 Formand/næstformand orienterer Anders udtrykte bekymring for foreningens fremtid. Vi mangler fællesskab, tænke i andre baner. Hother kom med en ide’ om at bruge græsplænen ude foran hallen til et sommerstykke, der er uanede muligheder. Dette tiltag skal medføre at vi får nye medlemmer og give noget økonomi.

5 Kassereren orienterer Per ikke mødt.

6 BJU-repræsentanten orienterer Er startet op igen, der er 10 børn og 14 juniorer, 3 drenge i alt, virker godt. Denne fordeling, giver mere fleksibilitet. Børn hver onsdag øver fra 18.30 og 19.30 og juniorer fra 19.30 til 21.00.

7 Hjemmeside Er opdateret.

8 Procedure for beslutninger Er udskudt til næste bestyrelsesmøde.

9 Status på igangværende forestillinger Der er god efterspørgsel af Storm P. Tingstedet vil komme ca. 20 medlemmer. Det kan betyde at en stolerække bliver fjernet. Hother vil lave en konkurrence på Facebook, at finde alle pølserne, vinderen får fri bar til en af forestillingerne i pausen.

10 Regler for brug af værkstedet Udskudt til næste bestyrelsesmøde, De gamle og nye regler sendes sammen med referatet af bestyrelsesmødet. dennis

11 Forslag om nedsænkning af loft Er nedstemt pt. Derfor er det besluttet, at loftet males. Begge endevæggene males, den ene i hindbærrød og signalgrå. Holdene fra Storm P og juleholdet indkaldes til en fælles rengøring fra søndag den 2 oktober 2016 kl. 14. Hother Dennis

12 Planlægning af koordinatormøde Udskudt til næste bestyrelsesmøde.

13 Opsummering af aftaler indgået på mødet Næste medlemsmøde, vil der blive udleveret dvd, samt filmen festen. Hother og Dennis maler. Hother laver konkurrence på facebook, de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer besluttede at præmien er fri bar i pausen. Hother sørger for flamol K iflg. Brandtilsynet.

14 Evt.

Referent: Dennis