Køge Amatørscene Rotating Header Image

Ekstraordinær generalforsamling 1 april 2016

Ekstraordinær generalforsamling den 1 april 2016.

Fremmødte: 12 medlemmer.

  1. Dirigent. Hother.
  2. Referent. Dennis
  3. Stemmetællere. Anders og Lasse.
  4. Godkendelse af vedtægtsændringer jvf. Ændringsforslag.
  5. 11 for og 1 imod.

–                           Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, i februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen. Regnskab kan rekvireres hos kassereren fra 1. februar og vil være fremlagt på generalforsamlingen.

Ændres til:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo marts måned og indkaldes med minimum 14 dages varsel. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen. Regnskab kan rekvireres hos kassereren ligeledes 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse

  1. Enstemmigt vedtaget.

–                           Undtaget er dog forslag, der gælder ændringer i eller tilføjelser til foreningens vedtægter, samt for forslag til foreningens opløsning. Sådanne forslag kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget og forslaget er offentliggjort sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtages forslaget med den krævende majoritet, skal det for en ny generalforsamling, der skal holdes mindst 3 uger og senest 5 uger efter den første.

Dette afsnit erstattes med:

Forslag til vedtægtsændringer skal ikke for en ny generalforsamling, hvis de vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen i modsætning til forslag om opløsning af foreningen, der skal for en ny generalforsamling, der skal holdes mindst 3 uger og senest 5 uger efter den første.

 

  1. Valg af Formand.

Pia fortsætter som konstitueret formand.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Hother blev valgt.

Referent. Dennis