Køge Amatørscene Rotating Header Image

Generalforsamling 4 marts 2016

Generalforsamling den 4 marts 2016.

Fremmødte 14 medlemmer.

 1. Valg af dirigent.

Hother valgt.

 1. Valg af 2 stemmetællere.

Jesper og Bettina.

 1. Formanden/ Bestyrelsen aflægger beretning.

Beretningen enstemmig godkendt.

 1. Kasseren aflægger beretning.

Regnskabet enstemmigt vedtaget.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Uændret. Enstemmigt godkendt.

 1. Behandling af eventuelle forslag.

Vedtægtsændring forslået af bestyrelsen.

 

 1. Enstemmigt vedtaget
  • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, i februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen. Regnskab kan rekvireres hos kassereren fra 1. februar og vil være fremlagt på generalforsamlingen.

  Ændres til:

  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo marts måned og indkaldes med minimum 14 dages varsel. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen. Regnskab kan rekvireres hos kassereren ligeledes 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

 2. 9 for og 5 imod. Godkendt under forudsætning det er lovligt i forhold til kommunen.
  • Undtaget er dog forslag, der gælder ændringer i eller tilføjelser til foreningens vedtægter, samt for forslag til foreningens opløsning. Sådanne forslag kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget og forslaget er offentliggjort sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtages forslaget med den krævende majoritet, skal det for en ny generalforsamling, der skal holdes mindst 3 uger og senest 5 uger efter den første.

  Dette afsnit erstattes med:

  Forslag til vedtægtsændringer skal ikke for en ny generalforsamling, hvis de vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen i modsætning til forslag om opløsning af foreningen, der skal for en ny generalforsamling, der skal holdes mindst 3 uger og senest 5 uger efter den første.

  Resten af §8 bibeholdes.

  7. Valg af formand.

Pia fortsætter som konstitueret formand til den ekstraordinære generalforsamling.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Kasseren genvalgt. Per Jensen.

Dennis valgt.

 1. Valg af BJU repræsentant.

Thomas Liborius valgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Merete og Jørgen valgt.

 1. Valg af 2 revisorer.

Jesper og Bettina genvalgt.

 1. Valg af 1 revisorsuppleant.

Lasse valgt.

 

Forespørgsel omkring hjertestarter.

Bestyrelsen undersøger omkring hjertestarter.

Der skal laves en ansøgning til Trygfonden.

Pia undersøger omkring, internettet og telefon.

Bettina fortalte omkring stykket.

Strøby amatørteater, der skal sendes en teaser på sms. Til opfordring til at møde op.

Vi har fået mobilepay.

 

Referent.

 

Dennis